Vay mua nhà ở xã hội phải có sổ tiết kiệm

Phải đáp ứng 5 điều kiện của Ngân hàng Chính sách xã hội, điều kiện là phải... có số tiết kiệm mới được vay mua nhà ở xã hội từ 15/8.

Văn bản số 2526/NHCS-TDSV  vừa được Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành hướng dẫn nghiệp vụ cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội từ ngày 15/8/2016, trong đó xác định rõ điều kiện để được vay mua nhà ở xã hội ở Ngân hàng Chính sách xã hội.

Các đối tượng được vay vốn chính sách để sử dụng vào mục đích này bao gồm:

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân và Quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.

Theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, trừ đối tượng là người có công với cách mạng các đối tượng còn lại để được vay vốn phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Văn bản hướng dẫn cũng quy định rõ khi vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội người vay vốn phải đáp ứng đủ 5 điều kiện sau:

Phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Chính sách xã hội. Mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn.

Phải có đủ vốn tự có tối thiểu 20% giá trị Hợp đồng mua bán/Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội đối với vay vốn để mua/thuê mua nhà ở xã hội. Người vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở phải có tối thiểu 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành đối với dự án xây mới, cải tạo, sửa chữa.

Phải có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú, thu nhập để được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định.

Phải có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với Ngân hàng Chính sách xã hội.

Phải có giấy đề nghị vay vốn để mua/thuê mua nhà ở xã hội/xây dựng mới/cải tạo, sửa chữa nhà để ở, trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng khác hoặc các tổ chức tín dụng khác.

Đối với vay mua nhà ở xã hội hoặc vay thuê nhà ở xã hội, người vay phải có hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư dự án mà dự án của chủ đầu tư đó có trong danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội thuộc chương trình, kế hoạch đầu tư nhà ở xã hội của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trong trường hợp, người vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất nơi đăng ký thường trú do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đất đai; có thiết kế, dự toán hoặc phương án tính toán giá thành theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Ngoài ra, về thủ tục thực hiện bảo đảm tiền vay, đối với vay mua nhà ở xã hội hay vay thuê mua nhà ở xã hội, yêu cầu bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp luật.

Trong hợp đồng ba bên, Ngân hàng Chính sách nơi cho vay, chủ đầu tư và người vay vốn phải thỏa thuận về phương thức quản lý, xử lý tài sản bảo đảm. Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, phải bảo đảm tiền vay bằng giá trị quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở hoặc tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện trên toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách, đối với trường hợp vay mua nhà ở xã hội hoặc vay thuê nhà ở xã hội, mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội. Điều này được nêu rõ trong văn bản hướng dẫn nghiệp vụ này.

Mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay trong trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Thủ tướng Chính phủ quyết định lãi suất cho vay cho từng thời kỳ. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Từ nay đến hết ngày 31/12/2016, lãi suất cho vay của chương trình là 4,8%/năm theo Quyết định số 1013/QĐ-TTg ngày 06/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Tối thiểu thời hạn vay là 15 năm và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp người vay vốn có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì thỏa thuận với Ngân hàng Chính sách nơi cho vay về vấn đề này.

Theo Hữu Tuấn (Báo Đầu Tư)