Hinh Bai Viet

Còn gọi là ba ông phúc lộc thọ đều là người làm quan trọng triêu vua . Đặt tượng ba ông Tam Đa có tiêu biểu cho ba hạnh phúc lớn nhất của đời người.