Hinh Bai Viet

Căn hộ đang tiến hành làm móng. Công ty Him Lam đang tiến hành giao nền cho khách hàng và một số khách hàng đang xây dựng